Privacy disclaimer

Natuurpunt Antwerpen Stad leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder in de uitgebreide privacyverklaring:

Natuurpunt Antwerpen Stad hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

Natuurpunt Antwerpen Stad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is van toepassing op “De Grote Gevelgroenactie, Wilder is beter!” in het kader van de burgerbegroting 2018 van district Antwerpen.

Natuurpunt Antwerpen Stad is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Natuurpunt vzw
T.a.v. Tom De Beelde
Coxiestraat 11
2800 Mechelen

privacy@natuurpunt.be – Tel: +32 15 29 72 20 – www.natuurpunt.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn:

 • De goede afhandeling van jouw reservatie van een gevelgroenpakket
 • Natrekken of je reservatie voldoet aan de “voorwaarden”, zoals bijvoorbeeld de postcode van je woonplaats
 • Statistisch onderzoek om onze werking te evalueren en te verbeteren
 • De boekhouding en het einddossier voor de burgerbegroting district Antwerpen

Natuurpunt Antwerpen Stad baseert zich daarbij op volgende gronden:

Uitvoering van de overeenkomst in het kader van jouw reservatie van een gevelgroenpakket: hiervoor hebben we jouw gegevens nodig.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen bv. voor de boekhouding en voor de burgerbegroting 2018 zijn we verplicht om een aantal gegevens bij te houden.
Een afgewogen gerechtvaardigd belang, bv. om jou te kunnen informeren over je reservatie en betaling bij De Grote Gevelgroenactie registreren we je mailadres.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Natuurpunt Antwerpen Stad kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
 • Automatische logging van de adreshistoriek
 • Bestel- en reserveringsinformatie
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betaalgegevens

Bezoekers website

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt Natuurpunt persoonlijke informatie die nodig is om een optimale werking van de site te garanderen. Natuurpunt maakt daarvoor gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens je websitebezoek op de harde schijf van jouw computer worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan onze website. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als u dat niet wilt, kan je via de browserinstellingen op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

Natuurpunt Antwerpen Stad maakt gebruik van:

 • Noodzakelijke en functionele cookies, bv. voor het voorkomen van dataverlies.
 • Performantie cookies met als doel het gebruiksgemak van de website te verbeteren..
 • Profiel cookies met als doel het surfgedrag bij te houden: Google Analytics. De hierdoor gegeneerde informatie over je bezoek aan de website (met inbegrip van jouw IP-adres, tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat je gebruikt, de pagina’s die je raadpleegt en de bestanden die je downloadt) wordt door Google gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Natuurpunt. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.
 • Profiel cookies met als doel het surfgedrag bij te houden: OptinMonster. Via deze tool houden we bij of u de website al heeft bezocht en of u al een popup heeft gezien, en eventueel op hebt geklikt.
 • Profiel cookes via AddThis. Met deze tool laten we gebruikers toe om pagina’s te delen met hun eigen netwerk. AddThis plaatst een cookie om uw surfgedrag naar andere website die dezelfde tool gebruiken te analyseren.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Natuurpunt Antwerpen Stad bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is. Wij hanteren volgende bewaartermijnen na het beëindigen van De Grote Gevelgroenactie op 15 december 2018: Maximaal 6 maanden.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of verlies:

 • Alle personen die namens Natuurpunt Antwerpen Stad van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een autorisatie- en authentificatiebeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We informeren onze vrijwillige en professionele medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Minderjarigen en gevoelige gegevens

Natuurpunt Antwerpen Stad verwerkt in het kader van “De Grote Gevelgroenactie” geen persoonsgegevens van minderjarigen (-16 j) of persoonsgegevens die als gevoelig worden geclassificeerd.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Natuurpunt Antwerpen Stad beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. Wij kunnen je gegevens wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze online betalingstool
 • Het opvolgen van betalingen via de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zal hij je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moet hij je gegevens wissen van zodra de opdracht is voltooid.

Overdracht buiten de Europese Unie

Wanneer het noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU, dan gebeurt dit enkel met landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen.

Jouw rechten

Je hebt op elk moment recht op inzage, kopie en verbetering van je gegevens. Ook kan je je gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, verbeteren of verwijderen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring. Om misbruik tegen te gaan, dient dit verzoek ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten. Vragen tot het verwijderen van gegevens dien je specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Natuurpunt Antwerpen Stad zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je ons steeds verzoeken om deze verwerking te stoppen.

Ook kan je de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@natuurpunt.be.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijziging privacyverklaring

Natuurpunt Antwerpen Stad kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Elke wijziging zal via de website bekend gemaakt worden.