Voorwaarden Geveltuinactie

Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op De Grote Gevelgroenactie 2018 van Natuurpunt Antwerpen Stad.

Artikel 1: De Organisator

De Grote Gevelgroenactie wordt georganiseerd door Natuurpunt Antwerpen Stad, feitelijke vereniging, Boomgaardstraat 79 te 2018 Antwerpen, en dit dankzij de Burgerbegroting 2018. De Burgerbegroting is een initiatief van het district Antwerpen. Om die reden beperkt De Grote Geveltuinactie zich dan ook tot het werkingsgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad binnen het district Antwerpen en, hieruit voortvloeiend, meer specifiek enkel tot de postcodes 2000, 2018, 2020 en 2060.

Artikel 2: Voorwaarden

Hoofdvoorwaarden:

 –     De deelnemer aan de Grote Gevelgroenactie vergewist zich vooraf zelf of de stoep in zijn straat breed genoeg is indien hij/zij kiest voor een geveltuin of bloempot 40 cm:
Minstens 1,50 m obstakelvrije ruimte (dit is na de aanplant van je gevelgroen van max 60 cm diep) of 1,30 m als je gevelgroen niet langer is dan 1,20 m.

–     De deelnemer aan de Grote Gevelgroenactie vergewist zich vooraf zelf of zijn vensterbank breed genoeg is indien hij/zij kiest voor een bloembak: Minstens 45×17 cm (bxd)

–     Surf naar www.wilderisbeter.be om je gevelgroenpakket te reserveren.

Reserveren kan enkel en exclusief digitaal via deze website.

Reserveren kan vanaf 19 november 2018, 6.00 uur t.e.m. 2 december 2018, 23.59 u en/of zolang de voorraad strekt van de beschikbare pakketten.

–     Enkel bewoners die wonen in de postcodes 2000, 2018, 2020 en 2060 kunnen deelnemen aan De Grote Gevelgroenactie.

–     Elke deelnemer kan per uniek adres slechts 1 gevelgroenpakket reserveren. Wanneer op 1 uniek adres toch twee of meerdere pakketten worden gereserveerd (al dan niet onder een andere naam) zal enkel het eerst gereserveerde pakket (datum en tijd) op dat uniek adres behouden worden. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de andere pakketten als gift gereserveerd werden. Natuurpunt Antwerpen Stad zal deze pakketten zelf een nuttige gevelbestemming geven binnen het district Antwerpen.

–     Deelnemers die niet wonen in de postcodes 2000, 2018, 2020 en 2060 en toch één of meerdere pakketten reserveren gaan ermee akkoord dat deze als gift gereserveerd werden.

Natuurpunt Antwerpen Stad zal deze pakketten zelf een nuttige gevelbestemming geven binnen het district Antwerpen.

Natuurpunt Antwerpen Stad is niet verplicht de deelnemer(s) hiervan nogmaals op de hoogte te brengen. Deze voorwaarden gelden immers reeds als kennisgeving.

–     Deelnemers waarvan hun pakket(ten), onder de hierboven vermelde voorwaarden, als gift geregistreerd werden, krijgen hun waarborg niet teruggestort.

Elke deelnemer kan kiezen uit 14 gevelgroenpakketten:

–     Pakket 1 GEVELTUIN (Hop, Rolklaver, Rode Spoorbloem, Wilde Peen, Slangenkruid)
–     Pakket 2 GEVELTUIN (Hop, Grote Tijm, Zwarte Toorts, Gewone Ossetong, Margriet)
–     Pakket 3 GEVELTUIN (Aalbes-Rode Bes, Gewone Brunel, Blaassilene, Bevertjes, Rapunzelklokje)
–     Pakket 4 GEVELTUIN (Wilde Kamperfoelie, Wilde Akelei, Hondsdraf, Echt Vingerhoedskruid, Bosvergeet-mij-nietje, Wilde Narcis)
–     Pakket 5 GEVELTUIN (Wilde Kamperfoelie, Groot Kaasjeskruid, Lelietje-van-dalen/meiklokje, Maarts Viooltje, Lievevrouwbedstro, Wilde Hyacint)
–     Pakket 6 GEVELTUIN (Bosrank, Gewone Salomonszegel, Kruipend Zenegroen, Driekleurig viooltje, Daslook, Bosanemoon)
–     Pakket 7 BLOEMBAK (Driekleurig viooltje, 1x bloembak Ecopots Bruges 45×17 cm)
–     Pakket 8 BLOEMBAK (Struikheide, 1x bloembak Ecopots Bruges 45×17 cm)
–     Pakket 9 BLOEMPOT (Zomerklokje, Gewone Ossetong, 1x Ecopots Rotterdam 40×35 cm)
–     Pakket 10 BLOEMPOT (Margriet, Wilde Hyacint, 1x Ecopots Rotterdam 40×35 cm)
–     Pakket 11 BLOEMPOT (Bosaardbei, Speenkruid, 1x Ecopots Rotterdam 40×35 cm)
–     Pakket 12 BLOEMPOT (Wilde Narcis, Damastbloem, Hondsdraf, 1x Ecopots Rotterdam 40×35 cm)
–     Pakket 13 BLOEMPOT (Daslook, Kleine Maagdenpalm, 1x Ecopots Rotterdam 40×35 cm)
–     Pakket 14 BLOEMPOT (Mannetjesvaren, Kleine Maagdenpalm, 1x Ecopots Rotterdam)

–     Elk geveltuinpakket is inclusief 1 zak biopotgrond.

–     Het aantal ‘nog beschikbare pakketten’ wordt op de website aangeduid op de pagina “reserveer hier je pakket”. Deze aantallen worden in “real time” weergegeven.

–     De gevelgroenpakketten voor geveltuin en bloempot bestaan minstens uit 2 of 3 soorten (zie aanbod) inheemse planten, en van elke soort zit er meestal/minimaal 1 exemplaar (tot meerdere exemplaren bij kleinere soorten) in het pakket.

–     Het gevelgroenpakket voor een bloembak bestaan uit slechts 1 soort (zie aanbod) inheemse planten, en is voorzien van 3 à 4 exemplaren in het pakket.

–     Alle gevelgroenpakketten zijn, binnen hun categorie ‘geveltuin’, ‘bloempot’, ‘bloembak’, ongeveer evenveel waard.

–     Inheemse planten zijn planten van hier die ook reeds duizenden jaren hier in het wild groeien. Zij bieden de beste garantie op een goede biodiversiteit. Vandaar het thema: ‘Wilder is beter’.

–     Het startpakket van de deelnemer is definitief gereserveerd nadat hij/zij in het formulier op onze website alle verplichte velden volledig heeft ingevuld, de keuze van startpakket heeft aangeduid, op de knop verzenden heeft geklikt en de waarborg online heeft betaald.

Het veld ‘adres’ dient zich binnen de postcodes 2000, 2018, 2020 of 2060 te bevinden en is tevens het adres waar het gevelgroen zal aangelegd worden.

Onvolledige formulieren worden geweigerd.

–     De deelnemer ontvangt van Natuurpunt Antwerpen Stad een bevestigingsmail van zijn/haar reservatie.

–     De deelnemer dient zijn gereserveerde gevelgroenpakket samen met de zak biopotgrond af te halen op zaterdag 8 december tussen 10 en 16 uur aan de afhaalstanden op de Sint-Andriesplaats te 2000 Antwerpen.

Tenzij vooraf anders overeengekomen zullen gevelgroenpakketten die, zonder opgave van reden, niet afgehaald werden op 8 december 2018 niet worden terugbetaald en deze worden definitief eigendom van Natuurpunt Antwerpen Stad.

Natuurpunt Antwerpen Stad zal deze pakketten zelf een nuttige gevelbestemming geven binnen het district Antwerpen.

–     De deelnemer dient zijn gevelgroen op het opgegeven adres aan te planten op 8 of 9 december 2018.

De gevelgroenpakketten mogen ook aangeplant worden in een reeds bestaande geveltuin zolang dit maar het opgegeven adres is door de deelnemer.

–     Natuurpunt Antwerpen Stad zal de aanplant van het gevelgroenpakket van de deelnemer komen controleren in de periode van 10 tot 14 december 2018.

De controle kan op elk willekeurig moment gebeuren binnen deze periode en de deelnemer hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

–     Heeft de deelnemer zijn gevelgroenpakket (correct) aangeplant aan de gevel (geveltuin of bloempot) of op de vensterbank (bloembak) dan zal Natuurpunt Antwerpen Stad de borg van 10 euro terugbetalen voor 31 december 2018.

–     Natuurpunt Antwerpen Stad zal elke correcte aanplant van De Grote Gevelgroenactie tijdens de controleronde voorzien van een certificaatplaatje ‘Wilder is beter!’.

Wanneer de aanplant van het startpakket gebeurde in een reeds bestaande geveltuin zal Natuurpunt Antwerpen Stad verifiëren of de andere aanwezige beplanting voldoet aan het thema ‘Wilder is beter’.

In dit geval heeft Natuurpunt Antwerpen Stad het recht het certificaatplaatje niet toe te kennen indien dit niet het geval is.

Randvoorwaarden

De deelname aan De Grote Gevelgroenactie staat open voor personen die bij aanvang van De Grote Gevelgroenactie achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van Natuurpunt Antwerpen Stad, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

Door deelname aan De Grote Gevelgroenactie aanvaardt elke deelnemer de voorwaarden en elke mogelijke beslissing van Natuurpunt Antwerpen Stad. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van Natuurpunt Antwerpen Stad.

Natuurpunt Antwerpen Stad behoudt zich het recht voor om De Grote Gevelgroenactie of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer De Grote Gevelgroenactie moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. Natuurpunt Antwerpen Stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van De Grote Gevelgroenactie, bijvoorbeeld met betrekking tot de goede werking van de reserveringsmodule, de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Natuurpunt Antwerpen Stad elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van De Grote Gevelgroenactie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

Natuurpunt Antwerpen Stad is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan De Grote Gevelgroenactie of gebruik of inzet van de geveltuinpakketten.

In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist Natuurpunt Antwerpen Stad.

Natuurpunt Antwerpen Stad behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht De Grote Gevelgroenactie op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 3: Slotbepalingen

Ondanks alle voorzorgen die Natuurpunt Antwerpen Stad aan de dag legt bij het opstellen en de organisatie van De Grote Gevelgroenactie, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enzomeer). Dergelijke fouten binden Natuurpunt Antwerpen Stad niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Artikel 4: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met De Grote Gevelgroenactie, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.